x

YIL SONU DEĞERLEMEDE ESAS ALINACAK DÖVİZ KURLARI(2020:13)

                            YIL SONU DEĞERLEMEDE ESAS ALINACAK DÖVİZ KURLARI

Tarih: 29.01.2020

Sayı: 2020:13

24 Ocak 2020 tarih ve 31018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 516 sıra numaralı  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, borsada rayici olmayan yabancı paralar ile bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 2019 yıl sonu değerlemesinde uygulanacak  kurlar yer almaktadır.

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu’nun yabancı paraların değerlemesine ilişkin 280 inci maddesine göre, yabancı paralar ve yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar borsa rayici ile değerlenmekte; borsada rayici yoksa, değerlemede uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit edilmektedir.

130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği gereğince, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar dikkate alınmaktır.

516 sayılı Genel Tebliğde, Bankaların 31/12/2019 tarihi itibarıyla yapacakları değerlemede bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları döviz alış kurlarını esas alacakları belirtilmiştir.

Bu arada  efektif cinsinden yani kasada bulunan  yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacaktır.

2019 yıl sonu değerlemede kullanılacak döviz ve efektif kurlar ekte yer almaktadır.

İlgili Tebliğ Ve Tablo Ektedir.Saygılarımızla,